โฉนดที่ดิน

หนังสือรับรอง

ราคาประเมินที่ดิน

ใบระวางที่ดิน

บัตรประจำตัวประชาชน

ทะเบียนบ้าน