ชูเกียรติ ลิสซิ่ง

ขายฝากที่ดิน

กับ ชูเกียรติ ลิสซิ่ง ปลอดภัยอย่างไร?

  1. ดอกเบี้ยถูกกฏหมาย 100% อัตราดอกเบี้ย ขายฝากที่ดิน ร้อยละ 15% ลดต้นลดดอก
  2. ลูกค้ามีสัญญา ซื้อฝากที่ดินขายฝากที่ดิน จัดทำโดยกรมที่ดินชัดเจน
  3. ลูกค้าถือคู่สัญญาไว้ 1 ฉบับ บริษัทถือคู่สัญญาไว้ 1 ฉบับ เพื่อความโปร่งใสในการทำธุรกรรม
  4. ยอดสินไถ่ชัดเจนระบุในตัวสัญญา โดยดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 15% ต่อปี ลดต้นลดดอก
  5. สัญญาระยะเวลา 1 ปี เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  6. บริษัท ชูเกียรติ ลิสซิ่ง ดำเนินกิจการมานานกว่า 20 ปี โปร่งใส มีหลักแหล่ง เชื่อถือได้และมีสาขาครอบคลุมทั่วภาคใต้

ขายฝากที่ดิน กับ ชูเกียรติ ลิสซิ่ง ดอกเบี้ย 1.25% โปร่งใส มีหลักแหล่ง เชื่อถือได้

ซื้อฝาก ขายฝาก กับ ชูเกียรติลิสซิ่ง ดีอย่างไร ดอกเบี้ย 1.25% โปร่งใส มีหลักแหล่ง เชื่อถือได้

เอกสารที่ต้องเตรียมทำ ขายฝากที่ดิน มีอะไรบ้าง?

1. โฉนดที่ดิน หรือ นส 3

2. ราคาประเมินที่ดิน

(ไม่เกิน 1 เดือน)

3.ใบระวางที่ดิน

4.บัตรประจำตัวประชาชน

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการ
ขายฝากที่ดิน

ลูกค้าสามารถนำเงินสินไถ่ ไปวางที่ สำนักงานวางทรัพย์ หรือ ที่กรมที่ดินทุกจังหวัด ก่อนระยะเวลาขายฝากจะครบกำหนด ได้ทุกกรณี โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อนายทุนที่ขายฝากแต่อย่างใด

ให้ตรวจสอบว่า นายทุน หรือ ผู้ที่ขายฝากที่ดินนั้น มีการส่งหนังสือ แจ้งกำหนดเวลาไถ่ มาให้หรือไม่ หากไม่มีหนังสือดังกล่าว ลูกค้ายังมีเวลาอีก 6 เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา โดยสามารถนำเงินสินไถ่ไปไถ่ที่ดินออกมาได้

  1. ราคาประเมินที่ดิน คือ ราคาที่กรมที่ดินประเมินให้กับที่ดินแปลงนั้นๆ โดย จะคิดจาก เนื้อที่ของที่ดิน x ราคาที่ดิน (บาท/ตารางวา) โดยเจ้าของที่ดิน สามารถไปขอ ราคาประเมินที่ดิน ที่กรมที่ดินได้ด้วยตัวเอง
  2. ใบระวางที่ดิน คือ ใบที่ระบุว่าที่ดินของเราอยู่ตรงไหน จำเป็นในกรณีที่ดินของลูกค้าเป็น นส 3 เนื่องจาก ที่ดิน นส 3 ไม่มีหมุดที่ดิน ทำให้ต้องใช้ใบระวางที่ดินในการตรวจสอบที่ดิน โดย เจ้าของที่ดิน สามารถไปขอใบระวางที่ดิน ได้ที่กรมที่ดินด้วยตนเอง

เราจะมีสาขาครอบคลุม 4 จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต เรารับขายฝากที่ดิน และจำนอง
ที่ดินในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด โดยมีสาขาครอบคลุมเกือบทุกอำเภอ สามารถให้คำแนะนำ
ได้ตลอด และมีตัวตนจริง มีหน้าร้านสาขาชัดเจนครับ